Vi viderefører den tverrfaglige satsningen

Verdiene og prinsippene for læringsarbeidet ved Den Norske Skolen, Málaga legges alltid i tråd med det norske Utdanningsdirektoratets (Udir) sine retningslinjer. Under planleggingsdagene før skolestart, har undervisningspersonalet gjennomgått de viktigste punktene i fagfornyelsen med assisterende rektor Håkon Løvoll.

Fagfornyelsen slår fast at temaene “Folkehelse og livsmestring”,  “Demokrati og medborgerskap” og “Bærekraftig utvikling” skal inngå i de tverrfaglige oppgavene i år.

Hva er tverrfaglighet, dybdelæring og kompetanse?

Allerede våren 2018 dro rektor Trude Jahren igang den tverrfaglige satsningen på Den Norske Skolen, Málaga. Som pilot ble åttendetrinnselevene tildelt de første, store tverrfaglige oppgavene.

Både Sjokoladeprosjektet for skoleåret 2018/19, og Kjøpesenterprosjektet i 2019/20 ble en suksess der både elever og lærere tok eierskap i læringsprosessene. Teoretiske og praktiske læringsmål ble sømløst flettet inn i prosjektene. Forskning viser at denne måten og jobbe på er klart best når det gjelder forankring av kunnskap, altså det vi kaller dybdelæring.

Under Håkons foredrag ble begrepene forklart som følgende:

«Dybdelæring er å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre»

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning”

Elev Frida, forteller kjøpesenterprosjektet Rimlock Square, og viser frem deler av den tverrfaglige oppgaven som åttendetrinn jobbet med i fjor. 

Bygger drivhus, og lærer om matematikk. “Tverrfaglighet i sin vakreste form” var ordene Hanan Abdelrahman (Matteguru fra Norge) brukte på sin egen Instagram etter å ha fått en innføring om Sjokoladeprosjektet, under et besøk på Den Norske Skolen, Málaga i 2019.

Leksebevissthet og underveisvurdering

Den Norske Skolen Málaga har samtidig kuttet kraftig ned på bruken av karakterer, og lagt vekt på god underveisvurdering som erstatning, noe som også hjelper elevene til en bedre forståelse av egne læringsprosesser. Via blant annet omvendt undervisning og klare mål for hva som forventes av elevene, har skolen også lyktes med å kutte ned på leksemengden slik at det meste av skolearbeidet foregår på skolen i skoletiden.

Tverrfaglig på alle trinn

I tillegg til de store pilotprosjektene, har alle lærere på alle trinn jobbet tverrfaglig i kortere og lengre perioder, og trent på læringsmetodene som inngår i den nye fagfornyelsen som altså trer i kraft i år. Se noen av våre tidligere, tverrfaglige prosjekter her: Dinosaurene kommer tilbake, Det myldrende livet, Kroppen og følelsene våre, Europa, Roald Dahl, Hus i verden

Les mer om overordnet del i læreplanverket – verdier og prinsipper for grunnopplæringen på Udir sine nettsider.