AKADEMISK INFORMASJON
UNGDOMSSKOLEN

God, variert undervisning

Vi tilbyr varierte, forskningsbaserte undervisningsmetoder og tett oppfølging fra høyt kompetente lærere. Dette gjør vi for ungdomsskoleelevene våre skal nå sitt potensiale, og sitt best mulige utgangspunkt, for videre utdannelse. Som læringstøttende teknologi bruker vi iPad og stasjonær Mac. Fra høsten 2023 vil vi også tilby bruk av bærbar Mac på ungdomstrinnet, som er med på å gjøre undervisningen mer variert og dynamisk.

Skolen får stadig påfyll av ny kompetanse, og dermed gode kilder til utvikling, gjennom nye pedagoger som velger å utøve sin profesjon hos oss i kortere eller lengre perioder.

På ungdomstrinnet ved Den norske Skolen Malaga tilpasses undervisningen etter elevenes behov for større utfordringer, så vel som behov for repetisjon og spesialpedagogikk. Elevgruppene er relativt små, med 14 elever pr. klasse i gjennomsnitt, noe som muliggjør tettere oppfølging, og vi jobber aktivt med å få det beste ut av hver enkelt elev.

Der det er mulig erstatter vi bruk av karakterer med underveisvurderinger og fremovermeldinger. Vi kaller oss en leksebesvisst skole som mener at det meste av undervisningen bør skje i skoletiden, tilrettelagt av kvalifiserte lærere.

Gjennom tre tverrfaglige uker hvert undervisningsår, øves elevene på å se sammenhenger. Forskning viser at denne arbeidsformen hjelper elevene til en varig forståelse, det vi kaller dybdelæring. I de tverrfaglige periodene, og gjennom fagdager og utflukter, samarbeider elever og lærere på tvers av trinn, med fokus på inkludering og et godt læringsmiljø.