SIKKERHET
VED DEN NORSKE SKOLEN I MALAGA SKAL ALLE FØLE SEG TRYGGE

Den Norske Skolen, Malaga

– et sikkert sted å være

Det er viktig at alle som har tilknytting til Den Norske Skolen, Malaga føler seg trygge. Selv om Spania er et trygt land med et velfungerende sosialt system, medfører det å flytte til utlandet ofte en følelse av utrygghet fordi det er ukjent. Vi legger derfor stor vekt på trygghet og sikkerhet for våre elever gjennom forskjellige tiltak og kontakt med ulike instanser utenfor skolen.

Trygghet utenfor skolen

Hvis det oppstår situasjoner som krever hjelp fra instanser utenfor skolen har vi et godt samarbeide med kommunen og det lokale politi og barnevern. Vi har et nært samarbeide med den norske ambassaden i Madrid og den norske sjømannskirken på solkysten. Det finnes også norsk lege, fysioterapeut og kiropraktor i området.

Trygghet på skolen

Ledelsen håndhilser på alle elever i inngangsporten hver morgen for å se at elevene har det bra og for å ha oversikt over hvem som kommer inn på skolens område. Inngangsporten er også videoovervåket under skolens åpningstider.

Fysisk skolemiljø

Lokalene er godkjent av spanske og norske myndigheter og skolen leier et spansk sikringsfirma som jevnlig sjekker at arbeidsmiljø og byggningsmasse er i henhold til forskriftene.

Skolen har instrukser for rømningsveier og hele skolen har brannøvelse 2 ganger per år.

Alle elever er forsikret etter norsk standard på skolens område og under skolens aktiviteter frem til kl 20.00. Ved aktiviteter utover det vanlige, løser vi tilleggsforsikring.

Å gå på norsk skole i Spania

Den Norske Skolen er en statsstøttet privatskole som er underlagt friskoleloven. Opplæringen følger den norske læreplanen LK06. Utover dette er det de ordinære lover og regler i Spania som gjelder. Det er også en del ting man har rett til, eller til og med krav på i Norge, som ikke gjelder når man går på en skole i utlandet. Det kan være viktig å sette seg inn dette i før man tar beslutningen om å flytte, da dette kan føre til endringer i tilbudene eleven har hatt i Norge. Lov om helse- og sosialtjenester er et eksempel på dette. Når man går på skole i utlandet har ikke lenger elevene de samme rettighetene til helse- og sosialtjenester som de har hjemme i Norge.  Dette betyr at elever og foresatte må være innstilt på å oppleve at tilbudene de mottar her kanskje ikke tilfredsstiller de forventningene man kan ha med seg fra Norge. Skolen har heller ikke det tverrfaglige støtteapparatet som skolene i Norge har. Vi har ikke helsesøstertjeneste, skolelege, logoped eller psykolog, for å nevne noe, men vi har et godt samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som besøker oss 2 ganger per år.  Vår oppfordring til familier som har barn med ulike behov for støtte, er derfor å ta raskt kontakt med oss, før de flytter. Da kan vi sammen drøfte ulike muligheter og løsninger. Noen familier har gode erfaringer med å kjøpe private helsetjenester som kan kompensere for de tjenestene man hadde i Norge.

Trygt psykososialt skolemiljø

Vi ønsker et godt miljø på vår skole – for alle
Det betyr:

  • Nulltoleranse når det gjelder mobbing.
  • Forebyggende arbeid med fokus på et godt miljø og positiv atferd.
  • Mobbing som avdekkes skal følges opp i tråd med egen handlingsplan mot mobbing, Jf Opplæringsloven § 9a-3.
  • Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, se:  http://www.udir.no/nullmobbing/

Arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø er skolens viktigste oppgave. Forskning viser at trygghet og tilhørighet skaper rom for personlig utvikling og læring. Holdningsskapende arbeid og bygging av gode sosiale nettverk vil være viktige elementer for å lykkes med dette arbeidet.
Det er et mål i seg selv at elevene skal oppleve glede hver dag. I dette tillegges det at de skal føle seg trygge og inkludert blant både medelever og de voksne ved skolen.

Skolens handlingsplan for et trygt og godt læringmiljø

Skolen vår har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. HER kan du lese hvordan vi går frem hvis vi mistenker eller får høre om noen som ikke har det helt greit. Les også vår utarbeidede presentasjon om dette temaet HER.

Her er eksempler på ulike tiltak som vi gjør på vår skole:

God voksen-dekning både inne og ute
Individuelle elevsamtaler hvert semester
“Bli kjent-tur” ved oppstart
Sosiale aktiviteter, som skidag, ekskursjoner, ”Ørnemarsjen” etc. for å fremme samhold
Styring av sitteplasser i kantina
Fysisk aktivitet hver dag
Elevundersøkelser
Mobbeundersøkelse
Alle elevene underskriver et mobbeløfte
Fadderordning
Mobbing som tema på foreldremøter
Handlingsplanen mot mobbing gjennomgås og signeres av alle lærerne i forbindelse med planleggingsuka i august

Vi ønsker at dere kommer til oss så raskt som mulig hvis dere oppdager at noen ikke har det bra. Det gjelder for deres eget barn og også andres. Sammen kan vi bidra til et bedre skolemiljø fritt for mobbing.