VÅRE TRE GYLNE REGLER

VI ER SKOLEN SOM
LEGGER TILRETTE FOR FREMTIDENS VOKSNE

DSC_0182

VYER – DEN NORSKE SKOLEN, MÁLAGA

-Vi bestreber å utdanne trygge verdensborgere som har kompetanse til å realisere sine drømmer og et ønske om å gjøre en forskjell i verden. Den Norske Skolen, Málaga ønsker å ligge i forkant, og være den skolen i dag som norsk skole skal bli i fremtiden. God helse, toleranse, lærelyst og tro på seg selv vil legge grunnlaget.

Fremtidsrettet læring, læringsstøttende verktøy og språkdyktighet er elementer som kan åpner verden for våre elever.

VÅRE TRE GYLNE REGLER

1. Jeg er her for å lære

2. Jeg er her for å hjelpe andre å lære

3. Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø

De gylne reglene går som en rød tråd gjennom vår praksis, både i og utenfor klasserommet, og har lagt føringer for vårt ordensreglement. Ordensreglementet gjennomgås ut til alle elever ved skolestart og det legges ut på skolens hjemmeside. En av våre store visjoner for læringsmiljøet vårt er:

“We don’t have rules, we have values.”

For oss betyr dette at vi ønsker å ha mer fokus på å utvikle gode holdninger og bevisstgjøre alle aktørene i og utenfor skolen i deres medansvar for et godt læringsmiljø for alle.

Rotary i Marbella er vår samarbeidspartner i dette arbeidet, og de anerkjenner hvert år en elev som har utmerket seg i dette arbeidet. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. På Den Norske Skolen jobber vi proaktivt for å skape et godt læringsmiljø for elevene våre. Dette er høyt prioritert hos oss. Dette gjenspeiles både i de uttalte verdiene våre knyttet til positivt elevsyn og vårt fokus på på å skape gode relasjoner i alle ledd, men også i de aktivitetene vi tilrettelegger for gjennom året.  Vi som jobber på Den Norske Skolen ser at elevene generelt har det godt her hos oss. Elevene våre trives, miljøet er inkluderende og elever og foresatte tilbakemelder at de opplever at de blir sett og godt ivaretatt.

Elever i sving med læringsverktøyet Skoleskrift. Eleven kjenner igjen lyden av bokstavene mens de skriver og hører at de staver rett.

Læringsstøttende teknologi

IPad som læringsstøttende verktøy På vår skole har alle elever fra og med 1. klasse, sin egen IPad som læringsstøttende verktøy. Studier på digitale verktøy viser at dette, i tillegg til å trene elevenes digitale kompetanse, også fører til både økt mestring og større grad av samarbeid og refleksjon underveis i arbeidsprosessen. Det er også flere studier som peker på at at bruken av digitale verktøy i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen gir en god læringseffekt på elevene i småskolen. Ved bruk av digitale verktøy opplever de at flere elevene leser raskere, tidligere og med en bedre leseforståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd. Det er også et godt verktøy for å utvikle og støtte elevenes læringsstrategier. Også lærere rapporterer at de digitale verktøyene muliggjør mer og bedre tilpasset opplæring og differensiert undervisning for elevene. Vår erfaring hittil er også at innføringen av nettbrett og/eller pc i undervisningen, har ført til mer målrettet bruk av mål, kriterier og struktur for måloppnåelse i undervisningen på egen skole. Vi ser at vi gjennom denne satsingen har hatt en god og systematisk utvikling av vår undervisningspraksis og vurderingskultur. Lærerne gir nå elevene hyppigere tilbakemeldinger og elevene får muligheten til å vurdere hverandre i større grad enn tidligere, helt i tråd med prinsippene for god underveisvurdering. Alle elever fra 3. klasse får ta med IPad hjem. Foresatte betaler et depositum for IPadene på 100 euro, kontant, til skolens kontor. Dette tilbakebetales når eleven slutter på skolen.

Bilde 2

Fellesskap og forståelse

Kommunikativ styrke løfter individet og skaper trygghet og forståelse. I et internasjonalt miljø og som verdensborger er språk og kultur viktig. Ved å tilby kulturell opplæring, undervise i spansk og engelsk på alle alderstrinn og presentere individenes forskjeller og likheter som en styrke, har vi tro på at elevene vil bli gode verdensborgere. Elevene skal kunne bidra til samarbeid, og utvikle trygghet og selvtillit i et inkluderende, mobbefritt miljø.

 “We don’t have rules, we have values.”

DSC_0210

Dybdelæring

Dybdelæring gjennom temabasert, tverrfaglig undervisning Ludvigsenutvalget ble nedsatt i juni 2013 for å vurdere fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen, som til daglig jobber som forsker innen læring og teknologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, har ledet arbeidet som ble sluttført sommeren 2015. Hensikten med utvalget var å se på hva elevene må lære de neste 20 30 årene og vurdere om opplæringen i skolen i dag gir elevene den kompetansen de trenger. Mer læring i dybden er en klar anbefaling fra utvalget, samtidig som den teknologiske utviklingen snart gir oss uendelig tilgang på informasjon. Dette betyr at det stilles krav til andre og mer komplekse ferdigheter og kompetanse. Å velge ut informasjon, skape sammenheng og integrere elementer i ulike informasjonskilder krever erkjennelse og forståelse som det tar tid å oppnå. Ludvigsenutvalget anbefaler derfor at elevene gis mulighet til å lære mer i dybden og på tvers av fagområder. På Den Norske Skolen legger vi derfor til rette for dybdelæring gjennom blant annet temabasert og tverrfaglig undervisning, der tenkemåter, metoder og strategier for egen læring er det som gir faglig retning.