VÅRE TRE GYLNE REGLER

VI ER SKOLEN SOM
LEGGER TILRETTE FOR FREMTIDENS VOKSNE

Våre tre gylne regler:

1. Jeg er her for å lære

2. Jeg er her for å hjelpe andre å lære

3. Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

DSC_0052
Målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø

De gylne reglene går som en rød tråd gjennom vår praksis, både i og utenfor klasserommet, og har lagt føringer for vårt ordensreglement. Ordensreglementet gjennomgås i alle klasser ved skolestart, og legges ut på skolens hjemmeside. En av våre store visjoner for læringsmiljøet vårt er:

“We don’t have rules, we have values.”

For oss betyr dette at vi ønsker å ha mer fokus på å utvikle gode holdninger og bevisstgjøre alle aktørene i og utenfor skolen i deres medansvar for et godt læringsmiljø for alle, framfor å ha et strikt reglement.

Årets medelev

Rotary i Marbella er vår samarbeidspartner i arbeidet, med skolemiljøet. Rotary anerkjenner hvert år en elev som har utmerket seg i dette viktige samarbeidet.

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. Dette gjenspeiles gjennom vårt fokus på på å skape gode relasjoner i alle ledd, og i alle aktiviteter.  Vi som jobber på Den Norske Skolen ser at elevene generelt har det godt her hos oss. Elevene våre trives, miljøet er inkluderende og elever og foresatte gir tilbakemelding om at de blir sett og ivaretatt.

Elever i sving med læringsverktøyet Skoleskrift. Eleven kjenner igjen lyden av bokstavene mens de skriver og hører at de staver rett.
Læringsstøttende teknologi

På vår skole har alle elever fra og med 1. klasse, tilgang til en egen iPad som et læringsstøttende verktøy. Studier på digitale verktøy viser at dette, i tillegg til å trene elevenes digitale kompetanse, også fører til både økt mestring og større grad av samarbeid og refleksjon underveis i arbeidsprosessene.

Bruk av digitale verktøy i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, gir en god læringseffekt på elevene i småskolen. Elevene knekker lesekoden raskere, og får en bedre leseforståelse tidligere enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd.

IPaden er også et godt verktøy for å utvikle og støtte elevenes læringsstrategier, og muliggjør en bedre tilpasset- og mer differensiert undervisning for elevene. Vår erfaring er også at innføringen av nettbrett og/eller pc i undervisningen, har ført til en bedre struktur og deretter en høyere måloppnåelse her på skolen.

Vi ser at vi gjennom denne satsingen har hatt en god og systematisk utvikling av vår undervisningspraksis og vurderingskultur. Lærerne kan gi elevene hyppigere tilbakemeldinger og elevene får muligheten til å vurdere hverandre i større grad enn tidligere, helt i tråd med prinsippene for god underveisvurdering.

Alle elever får ta med iPad hjem, forutsatt at foresatte betaler et depositum for iPadene på 100 euro, kontant, til skolens kontor. Depositumet tilbakebetales når eleven slutter på skolen, og returnerer utstyret uskadet.

Bilde 2
Fellesskap og forståelse

Kommunikativ styrke løfter individet og skaper trygghet og forståelse. I et internasjonalt miljø og som verdensborger er språk og kultur viktig. Ved å tilby kulturell opplæring, undervise i spansk og engelsk på alle alderstrinn og presentere individenes forskjeller og likheter som en styrke, har vi tro på at elevene vil bli gode verdensborgere. Elevene skal kunne bidra til samarbeid, og utvikle trygghet og selvtillit i et inkluderende, miljø.

-Vi bestreber å til enhver til levere den aller beste mulige skolegang til elevene som er her akkurat nå, tilpasset den enkelte elevens forutsetninger.

fellesskap
Dybdelæring

Den teknologiske utviklingen gir oss uendelig tilgang på informasjon, noe som gjør det meningsløst å pugge teori slik man gjorde på skolen tidligere. Dette betyr dermed at det nå og i fremtiden stilles krav til andre, og mer komplekse, ferdigheter og kompetanse.

Å velge ut informasjon, se sammenhenger og integrere elementer fra ulike informasjonskilder krever erkjennelse og forståelse som det tar tid å oppnå. Ludvigsenutvalget* anbefaler derfor at elevene gis mulighet til å lære mer i dybden og på tvers av fagområder. På Den Norske Skolen legger vi derfor til rette for dybdelæring gjennom blant annet temabasert og tverrfaglig undervisning, der tenkemåter, metoder og strategier for egen læring er det som gir faglig retning.

Visjon: -Vi ønsker å legge et solide fundament for at elevene våre skal bli trygge verdensborgere som har kompetanse til å realisere sine drømmer og et ønske om å gjøre en forskjell i verden. God helse, toleranse, lærelyst og selvtillit vil legge grunnlag for dette. Et trygt og godt skolemiljø, fremtidsrettet læring, læringsstøttende verktøy og språkdyktighet er elementer som kan åpne verden for våre elever.

*Ludvigsenutvalget er et utvalg som i 2015 utarbeidet teorier om hva elever må lære de neste 20 – 30 årene, og som vurderte om opplæringen i skolene gir elevene den kompetansen de trenger i fremtiden. En klar anbefaling fra dette utvalget er å tilrettelegge for bedre dybdelæring gjennom temabasert, tverrfaglig undervisning.