Mer enn bare skole

Vår målsetting er at alle elever som går på Den Norske Skolen, Malaga skal få en skoleopplevelse utenom det vanlige. Vi tilbyr mer av alt det forskningen viser gir et varig, faglig læringsutbytte, og et godt og trygt sosialt miljø der det er rom for å vinne, feile og vokse. Slik legger vi tilrette for faglig og personlig vekst, for alle.

Vi går i dybden

I tråd med fagfornyelsen er Den Norske Skolen, Malaga godt igang med å snu skolestrukturen. Med utvidet bruk av tverrfaglige prosjekter som innbefatter læringsmål fra flere fag, løsrives undervisningen mer fra lærebøkene og kompetansemålene blandes og bearbeides gjennom prosjektarbeid og rike oppgaver. Forskning har vist at metoden gir bedre forankring av kunnskap, altså bedre dybdelæring.

8. trinn i fjor, fikk være med på skolens hittil største tverrfaglige prosjekt, Sjokoladeprosjektet. I år skal elevgruppen på dette alderstrinnet jobbe i bredden og dybden via et prosjekt med arbeidstittel kjøpesenter. Alle klassetrinn skal ha minimum to tverrfaglige prosjekter gjennom skoleåret. 

Kjøpesenter: Årets 8. trinn skal nå mange av læringsmålene sine i år gjennom dette hovedprosjektet. Ideen kom de på selv, og klassen glødet under idefasen; Her har to elever på eget initiativ tegnet første skissen av senteret som inneholder forretninger "drevet" av elevene selv.
Riktig bruk av god, læringsstøttende teknologi er et av skolens tre viktigste satsningsområder. Her i musikktimen: Med tangenter koblet opp mot appen Garageband var det veldig inspirerende å komponere egen musikk under ungdomsskolens fagdager i musikk i fjor. En ivrig 3. klassing får også lov å prøve.

Leksebevisst skole

På Den Norske Skolen, Malaga, gis aldri lekser for leksenes skyld. Det betyr at vi gir færre lekser, men ikke helt leksefri. Det er noe hjemmearbeid elevene må utføre i forbindelse med forberedelse til undervisningen, lesetrening og øving når dette er nødvendig. I noen fag må man trene, for eksempel i språkfagene. I matte er leksen kanskje å se en undervisningsfilm på 15 minutter, som forberedelse til timen. Denne formen for «omvendt undervisning» frigjør tid slik at det blir mer tid til hjelp med løsing av oppgaver på skolen med kvalifisert hjelp av lærer.

Faggrupper i basisfagene

Skolens lærere er inndelt i samarbeidende faggrupper. Det vil si at for eksempel alle mattelærere som underviser på mellomtrinnene, har undervisning samtidig og kan tilby et bedre undervisningsopplegg basert på elevenes nivå og ikke bare basert på alder. Arbeidsgruppene er midlertidige og fleksible, og tilpasses elevenes individuelle behov, enten de trenger mer utfordring eller mer trening før neste steg. Skolen har opprettet faggrupper i matte, norsk, samfunnsfag og fremmedspråk, slik at lærerne og klassene kan dra nytte av hverandre. Det er dermed også godt tilrettelagt for fagdager, for eksempel mattedag og andre temadager på tvers av trinn. 

Uteskole, ekskursjoner og fysisk aktivitet. Klimaet, samt vår måte å tenke skole på, gjør det mulig å kombinere opplevelser med læring. Vår holdning til lekser gir også familiene større frihet til å disponere tiden sin under spaniaoppholdet.

Læringsteknologi

På denne skolen får alle elever tilgang til oppdatert læringsteknologi. En stor del av undervisningen foregår via klasseromstyrte læringsapper, der elevene har hver sin iPad til skolearbeidet. Skolen har i tillegg utstyr til undervisning i koding, 3D designprogrammer, 3D printer og drone, for å nevne noe. Vi bruker teknologien der det er hensiktsmessig for læring, og legger opp til at elevene får en variert og spennende tilgang til lærestoffet via interaktive plattformer.

Også de yngste elevene våre får en mini iPad som læringsverktøy. På denne jobber de bl.a. med Skoleskrift, et verktøy der elevene skriver seg til leseferdigheter raskere og mer intuitivt enn ved tradisjonell leseopplæring.

«Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative»

(Sitat Utdanningsdirektoratet)

Familier som er her noen få år, ønsker at barna skal kunne følge den norske skolemodellen, og vi forsikrer om at det er like enkelt å bytte til Den Norske Skolen, Malaga, som å bytte skole innad i Norge. Egentlig er det faktisk enklere, for man er sjelden den eneste nye i klassen, og her er elevene vant til å inkludere nye venner i kretsen sin. I tillegg har skolen små klasser og høy voksentetthet, noe som sikrer at alle får den best mulige individuelle oppfølging.