Til London for læringsteknologisk påfyll

Skolens IT-ansvarlige og ledelse deltok i januar på BETT et berikende teknologishow i London. Dette er en stor messe, der alle leverandører innen teknologi for skole- og  utdanning deltar. Delegasjonen fra Den Norske Skolen, Malaga besøkte også noe som heter Apple European Leader Summit. Dette er enn konferanse/workshop hvor Apple viser frem sin nyeste teknologi, og hvordan dette kan brukes i skolen.

Egentlig kan man bruke flere dager bare på BETT, sier deltagerne fra Den Norske Skolen, Malaga. Messen inneholder alt det nye fra alle de store, seriøse leverandørene innen teknologi.

-På BETT møter man alt det nyeste innen teknologi som er laget med tanke på bruk i skolen. På alle standene kan man snakke med produsenter og teste ut ulike løsninger som skal effektivisere og bedre undervisningen, forteller Kim Slaatsveen. Både skolens nåværende og potensielle leverandører av læringsteknologi er representert på denne messen hvert år, og det knyttes viktige kontakter.

-Dette teknologishowet, som tidligere ble kalt “The British Educational and Technology show” viser alt det nyeste innen teknologi. I fjor var det veldig mye STEM (Science, Technology, Entrepreneurship, Mathematics) og STEAM som er det samme, bare med Art-, eller kunstdelen implementert. Det foregår workshops overalt som man kan delta på, og man knytter kontakter til de firmaene man allerede bruker verktøy fra, eller finner nye firmaer man har lyst til å samarbeide med, forteller Kim.

-Vi er mest opptatt av hvordan teknologien kan brukes som læringsstøtte i undervisningen, og hvilke ferdigheter elevene kommer til å trenge i fremtiden. Messa hadde også stort fokus på “the 21st century skills” der særlig kreativitet ble fremhevet som en av de viktigste ferdighetene våre elever kommer til å trenge. 

Petter og Kim utenfor "Bett 2019"

APPLE ELS

Dag to deltok delegasjonen fra Den Norske Skolen, Malaga på noe som heter “Apple European Leader Summit”. Dette er enn konferanse/workshop hvor Apple viser frem sin nyeste teknologi, og hvordan dette kan brukes i skolen. Siden elevene på skolen vår har iPad 1:1, d.v.s. personlig, disponibel iPad til alle elever, er dette veldig aktuelt.

-Her får vi mange nyttige tips til hvordan vi skal få mest mulig ut av teknologien som tilbys, slik at den kan støtte opp om den pedagogiske satsningen vår. Vi var på gode workshops om underveisvurdering, vurdering, kreativitet, “augmented reality” og tilpasset opplæring, hvor fokuset var hvordan teknologien kan støtte og forbedre undervisningspraksisen vår. For å få med oss flest mulig av workshopene delte vi oss, forteller Kim.

«Teknologiske hjelpemidler krever at læreren jobber enda tettere og mer intensivt med elevene enn før- ikke motsatt». Sitat Svein Ludvigsen

Apple Schoolwork

I år valgte skolen å reise til London sammen med leverandøren “RIKT“. Dette er en privat aktør bestående av pedagoger som “tenker ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform” (ref. RIKTs hjemmesider). Selskapet hadde satt sammen en forelesningspakke som innfridde. Dette er det selskapet skolen i sin tid samarbeidet med da vi innførte iPad som læringsstøttende verktøy på skolen vår, forteller Petter.

Under en av disse workshopene fikk vi blant annet en grundig innføring av systemet “Apple Skolearbeid” som nå tas skal tas i bruk ved skolen vår, forteller Petter Tryggestad. –Vi var samlet i en stor sal med nærmere 200 skoleledere og pedagoger. Der stilte én av toppsjefene i Apples utdanningsavdeling spørsmålet “Er det noen her i salen som har tatt i bruke eller har prøvd Apple Schoolwork?” (Skolearbeid) –Tre entusiastiske deltakere rekker opp hånden. Bare oss, fra Den Norske Skolen i Málaga. Dette beviser at vi ikke er en skole som sitter på gjerdet og venter, men at vi er i innovatørsegmentet med å ta i bruk ny teknologi, sier Petter.

Dypdykk i fagfornyelsen

-Siden vi reiste med RIKT i år, fikk vi med oss noen gode forelesninger, forteller Kim. Fredagen fikk vi eksempelvis en interessant forelesning med Sten Ludvigsen som har vært leder for Ludvigsen-utvalget. Med han fikk vi et dypdykk inn i tankene bak Fagfornyelsen som kommer i 2020, med nye læreplaner. Dette arbeidet er allerede godt i gang ved vår skole, men det var interessant å høre mer om hva Ludvigsen mener skal ligge i de nye begrepene. Overgangen til ny læreplan vil kreve en omfattende endring av måten å tenke skole på, med en klarere sammenheng mellom de ulike fag og med fokus på en dypere læring og forståelse. “Dybdelæring”, mer enn “overflatekunnskap”.

«Den pedagogiske kompetansen viser seg å være langt viktigere enn den faglige kompetansen for å lykkes med undervisning». Sitat Svein Ludvigsen

«Kritisk tenkning blir viktigere og viktigere for skolens samfunnsoppdrag». Sitat Svein Ludvigsen

Fagfornyelsen vil kreve en større bevissthet rundt hvilke ferdigheter elevene vil trenge når de en gang skal ut i arbeidslivet. Dette står sentralt og utfordrer det tradisjonelle synet på skole og fag, og fagene vil endre karakter innenfra. Blant annet vil kompetanser som programmering, produksjon av ulike typer tekster, faglig problemløsing i digitale omgivelser, og evnen til kritisk og etisk vurdering stå sentralt.

Kveldene i London ble brukt til oppsummering av alt vi opplevde og erfarte. Fokus var hvordan dette kan komme vår skole til gode, og hvordan vi skal jobbe for å oppnå endring som møter kravene våre elever vil møte i fremtiden, avslutter Kim Slaatsveen.

Hva kan teknologi bety for et samfunn?

En rørt og euforisk rektor, Trude Jahren, hadde mye å melde da hun fortalte lærerstaben om et foredrag hun deltok på i London. Foredraget ble levert av Abdul Chohan, fra The Olive Tree Free School i London, en skole som han var med å forandre slik at den fra å være nedleggingstruet ble en av Londons beste Primary Schools, nettopp gjennom å gjøre teknologien enkel og tilgjengelig.

Historien foreleseren fortalte, som gjorde spesielt inntrykk på henne, handlet om en skole i Bangalore. Der valgte læreren å kjøpe iPads isteden for å reparere taket. Gjennom denne store endringen for den lille, fattige skolen, fikk samfunnet et fornyet verdensbilde. Litt etter litt lærte mødrene å lese og skrive, og kunne ta seg jobber. Investeringen gav med tiden et stort løft for hele det lille lokalsamfunnet.

-Har vi lov til å nekte noen denne tilgangen? Det er viktig å se teknologisatsingen i riktig perspektiv, poengterer Trude.

Abdul Chohan leverte et viktig perspektiv på hva riktig teknologisk satsning kan bety for skolen og samfunnet.
Vi må være skeptiske og forsikre oss om at vi bruker læringteknologien riktig så den blir en ressurs og ikke et hinder.