Rollehatter og relasjoner

Relasjoner er et viktig tema på Den Norske Skolen, Malaga. I så godt som alle arbeidsoppgaver står undervisningspersonalet i relasjon til elever, foreldre kollegaer, lærere og ledere. Miljøet er ikke så stort som i Norge, og en foresatt blir kanskje også lærerens næreste venn. -Kanskje er du selv leder for dine egne barns lærer? Både de voksne og elevene som kommer til oss har behov for å knytte nye vennskap, og klassene har behov for et læringsstøttende, åpent og trygt miljø. Vi skal stå støtt i medgang og motgang, demme opp for, og løse konflikter. Institutt for Relasjonsbasert Ledelse ved Bjørn Larssen besøkte undervisningspersonalet i uken før skolestart og leverte et viktig foredrag.

-Dette opplever jeg som en gave til personalet, innledet Rektor Trude Jahren da hun introduserte foredragsholder Bjørn Larssen, fra Institutt for Relasjonsbasert Ledelse. -Bjørn har vært en viktig sparringspartner og mentor for meg i lederskapet og situasjonene jeg har stått i, forteller Trude.

“Relasjonsbasert ledelse bygger på fagpersonens eller lederens likeverdige, autentiske, personlige og anerkjennende tilstedeværelse i møte med enkeltpersoner, grupper og team. Vår erfaring er at ledere som lykkes over tid makter å utvikle og vedlikeholde konstruktive og dynamiske relasjoner i samspill med sine omgivelser. Ledelse utøves i vår forståelse av alle profesjonelle som har ansvar for kvaliteten på relasjonen i møte med barn, elever, foreldre, klienter, pasienter, kunder og medarbeidere” hentet fra INRLs nettsider

-Vi kan ikke få eleven til å vokse, men vi kan sørge for flyt i prosessen.

Sunne avgrensninger

-Sammenstøt kan være sunne, og det er lov å være konstruktivt sint. Ved å slippe til og vise fram sinne tegner vi opp grensene våre, og demmer opp for eksplosjoner som kan gjøre andre usikre. Sinne, sorg og glede er sunne, normale reaksjonsmønstre som må tillates. Bevisstheten vår styres av tankene våre, fortidens minnebank av erfaringer og kunnskap, fremtidsplan og eventuelle bekymringer, glede og smerte. Å avgrense seg er like viktig i lærerrollen som elevrollen, foreldrerollen og vennerollen.

-Vi må være bevisste på egne avgrensninger så vi kan eie grensene våre og får et sted å legge tryggheten. Da unngår vi både krenkelser hensynsbetennelser, forklarer Bjørn.

-Det må også være rom for stillhet. Bevisstheten har dårlige betingelser uten stillhet og ro. Det er viktig å kjøpe seg tid hvis svarene som skal gis er vanskelige, fortsetter han.

 

Hypotesetrening

Hvilke ord bruker vi i de fastlåste dialogene, og hvilke reaksjoner opplever vi å få tilbake? Ved å lage en arbeidshypotese og gjennomgå situasjonene i et rollespill, får man trent på dialogene og flyttet fokus. Anklagende og angripende setninger kan virke sårende på integriteten, og må unngåes. Det er viktig å by på seg selv og ha fokus på hva man selv kan hjelpe til med.

Flere praktiske samtaleøkter ble gjennomført både i plenum og i grupper, og arbeidsmetoden vil leve videre på skolen vår igjennom teammøtene i år. Seminaret demonstrerte frem hvor virkningsfullt det kan være å trene på fastlåste dialoger, sette ord på bekymringer og rette oppmerksomheten mot egne adferdsmønstre. Ved hjelp av denne treningsarenaen med kollegaer som setter seg inn i de konkrete situasjonene, kan man løse opp i gitte situasjoner og finne nye innfallsvinkler.

Å hjelpe til i andres konflikter

Å være nøytral og anerkjennende som tredjepart i en konflikt mellom barn er viktig. -Hvis man f.eks.tar parti når barna krangler, ender situasjonene med en vinnende og en tapende part, poengterer Bjørn, men legger også til at ingen bør forvente av seg selv at man skal opptre perfekt i alle situasjoner. -Vi er mennesker uansett hvilken rollehatt vi har på oss, og det er menneskelig å feile.

I de tilfellene man som voksen trer støttende til i uoverenstemmelser elevene imellom, er det viktig å legge tilrette for at elevene selv åpner og løser dialogen og kommer frem til løsninger.

Det er for eksempel lov å føle at man fremfor alt er forelder når det stormer rundt egne barn. Forståelse for og tydeliggjøring av roller er viktige for at miljøet skal fungere. I  alle relasjoner er det lurt å vise frem sine egne grenser. Å finne ut hvor andres grenser går, kan være en slitsom prosess. Har du en tydelig, definert avgrensning andre vet om, skaper trygghet for alle rundt deg. Det er log å erklære seg inhabil.

Vi takker Bjørn Larssen for et innholdsrikt og viktig seminar, og ønsker alle ved og rundt skolen et godt år med gode relasjoner.