Tre gylne regler for et godt læringsmiljø

En av våre store visjoner for læringsmiljøet på Den Norske Skolen er: “We don’t have rules, we have values.” For oss betyr dette at vi ønsker å ha mer fokus på å utvikle gode holdninger og bevisstgjøre alle aktørene i og utenfor skolen i deres medansvar for et godt læringsmiljø for alle.  

På vår skole har vi 3 gylne regler.

  • Jeg er her for å lære
  • Jeg er her for å hjelpe andre å lære
  • Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Disse gylne reglene forsøker vi å la gjennomsyre vår praksis, både i og utenfor klasserommet og de har lagt føringer for vårt ordensreglement. (Ordensreglementet vil bli delt ut til alle elever ved skolestart og det legges ut på skolens hjemmeside.)

Rotary i Marbella skal også være vår samarbeidspartner i dette arbeidet, og de vil hvert år premiere og anerkjenne en elev som har utmerket seg spesielt i dette arbeidet.

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. På Den Norske Skolen jobber vi proaktivt for å skape et godt læringsmiljø for elevene våre. Dette er høyt prioritert hos oss. Dette gjenspeiles både i de uttalte verdiene våre knyttet til positivt elevsyn og fokus på relasjonsbygging, men også i de aktivitetene vi tilrettelegger for gjennom året.  

I tillegg til å utnytte fordelene ved å være en liten skole, med høy lærertetthet og relativt små grupper, gjennomfører vi flere sosiale aktiviteter for både elever og foresatte. Sammen med skolens Foreldreutvalg (FAU), jobber vi kontinuerlig med holdningsskapende arbeid gjennom å tilby ulike faglige og sosiale arrangementer som nettvettkampanjer, grøtfester, vennegrupper, foredrag og seminarer mm.

Vi som jobber på Den Norske Skolen ser at elevene generelt har det godt her hos oss. Elevene våre trives, miljøet er inkluderende og elever og foresatte gir tilbakemeldinger om at de opplever at de blir sett og godt ivaretatt.

Den eleven som er mest inkluderende og flinkest til å følge skolens gyldne regler vil få en påskjønnelse på slutten av skoleåret.
Norskeskolen