Omvendt undervisning og kroppsøving

Ove Østerlie, en forsker og universitetslektor fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) avla skolen en visitt nå på onsdag, for å gi lærerne et inspirasjonsforedrag over temaeene “omvendt undervisning” og “vurdering” i kroppsøving. Dette er temaer som engasjerer på skolen vår. Også lærere som ikke underviser i kroppsøving hadde godt utbytte av økten, siden vi utvidet grad benytter fysiske læringsaktiviteter i flere fag. Kurt Robert Eriksen har laget et lite sammendrag med linker til fordypning, til dere som vil vite litt mer om temaene:

Hva er omvendt undervisning?

De viktigste prinsippene med denne metoden ble belyst fra flere vinkler og en oppsummering kunne si følgende: Metoden er fin å bruke i alle fag, men den er lite utbredt i de praktiske fagene og nedover i trinnene. Et av hovedmålene er å legge til rette for mer elevsentrerte arbeidsformer når vi er på skolen mens elevene kan få den mest grunnleggende kunnskapen via en video som hjemmearbeid. Leksen blir da å forberede seg, ikke å repetere og konstruere kunnskap som man gjør i en mer tradisjonell setting.

Konkret opp mot kroppsøving er metoden en fin måte å få inn mer teori-basert kunnskap som da lettere kan settes i sammenheng med praktisk aktivitet men gjør i undervisningen. Det er også en nyttig måte å jobbe på når elevene skal øve på praktiske ferdigheter eller for å få kunnskap om regler, taktikker og utførelser i idrettsaktiviteter, friluftsliv og andre aktiviteter.

Eksempler på opplegg finnes her: https://campus.inkrement.no/74246

Mer informasjon om omvendt undervisning i kroppsøving kan leses her: https://www.ntnu.no/ilu/omvendtundervisning

 

Retningslinjer for en bedre vurdering

Nye læreplaner er nå under utarbeidelse og høsten 2019 får alle skolen dokumentene slik at de kan bruke et skoleår på å forberede innføring høsten 2020. I alle praktiske- estetiske fag er det nå satt i gang en prøveordning med avsluttende praktisk/muntlig eksamen, også i kroppsøving. Det anbefales at alle skoler gir innspill i prosessen gjennom ulike høringer som blir annonsert av direktoratet. Fagfornyelsen kan følges her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Om forsøket blir fulgt opp med vedtak om at alle fag skal være trekkfag så vil det få noen konsekvenser for skolene og den undervisning som gjøres. I korthet innebærer dette for kroppsøving at man må fokusere noe mer på kunnskap satt i sammenheng med den praktiske aktiviteten basert på de kompetansemål som ligger på ungdomsskolen. Her er omvendt undervisning et godt verktøy man kan benytte.

Vurdering i kroppsøving er et omdiskutert og problematisk område i norsk skole i dag. I mangel på nasjonale retningslinjer så har det utviklet seg mange ulike praksiser der lærere og skoler jobber helt forskjellig i forhold til hva som skal telle i vurderingen og vekting. Alt fra tung vekt på oppmøte og innsats til tung vekt på resultater fra fysiske tester. Det er fire temaer som er grunnleggende for fysisk aktivitet, og som alle kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving kan knyttes til:

  • Fair play og samarbeid
  • Kroppslig læring
  • Selv ledelse og gjennomføring
  • Kompetanse og forståelse.

NTNU anbefaler at disse fire temaområdene brukes i vurderingsarbeidet gjennom hele skoleløpet. Hva man skal vektlegge og forklare for elevene innenfor hvert område kan leses her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/kroppsoving-veiledning/2-fagets-egenart/

Konsentrasjonsøvelser

Økten ble avsluttet med noe informasjon om et forskningsprosjekt der elever med konsentrasjonsvansker har gått til skytetrening gjennom et år og der resultatene viser god framgang i både konsentrasjon, impulskontroll og trivsel. Studien baserer seg på metoder fra mindfullness og yoga der puste- og konsentrasjonsteknikker blir brukt i en setting der elevene øver på å skyte på blink. Mer informasjon om prosjektet kan leses her: https://www.ntnu.no/ilu/skyting-mestring og rapporten ligger her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2478346

Vi takker Ove Østerlie for berikende kunnskap. Se her om du vil du lese mer om Ove og hans forskning og virke.